Бравекто® Плюс

Профілактика і лікування котів при екто- і ендопаразитарних інвазіях.

Профілактика і лікування котів при екто- і ендопаразитарних інвазіях.

Опис
Розчин вiд безбарвного до свiтло-жовтого кольору.

Склад
1 мл препарату мiстить дiючi речовини:

  • флураланер – 280 мг/мл;
  • моксидектин – 14 мг/мл.
    Допомiжнi речовини: бутилгiдрокситолуол, диметилацетамід, глiкофурол, диетилтолуамід, ацетон

Фармакологiчнi властивостi

ATCvet QP5З – Ектопаразитициди, iнсектициди i репеленти (QP53BE02 – флураланер); QP54 – Ендектоциди (QP54AB52 – моксидектин, комбiнацiї).
Бравекто ® Плюс – iнсекто-акарицидний препарат системної дії. Мiстить дiючi речовини: флураланер та моксидектин.
Флураланер – iнсекто-акарицид, активний до клiщiв lxodes spp., Dermatocentor spp., Rhipicephalus sanguineus, Haemaphysalis longicornis, блiх (Ctenocephalides spp.) та клiщiв Otodectes cynotis у котiв.
Механiзм дiї флураланера полягає у блокуваннi ГАМК-залежних i глутамат-залежних рецепторів членистоногих, що призводить до перезбудження нейронiв, порушення передачі нервових iмпульсiв, паралiчу i загибелi.
Флураланер не викликає розвитку у тварин резистентностi, що можливе при застосуваннi iнших iнсекто-акарицидних сполук. Навiть при досить низьких концентрацiях флураланер пригнiчуе функцiю розмноження (яйцекладки) у блiх. Застосовується для комплексного контролю популяцiй блiх у зовнiшньому середовищi.
Дiя флураланеру щодо клiщiв та блiх з’являеться протягом 48 годин пiсля застосування. Пiсля зовнiшнього застосування флураланер всмоктується у шерсть, шкiру i пiдшкiрну клiтковину, звiдки повiльно потрапляє у гемациркулярне русло. Стабiльний рiвень концентрацiї флураланеру у плазмi кровi котiв спостерiгають у перiод мiж 3 i 21 добою пiсля застосування. Флураланер добре поширюється тканинами i досягає максимальної концентрації у жировiй тканині і далi в печiнцi, м’язах i нирках. Пролонговане утримання, повiльне виведення з плазми кровi (t1/2=15 дiб) i вiдсутнiсть екстенсивного метаболiзму утримує ефективну концентрацiю флураланера у перiод мiж застосуванням препарату, виводиться переважно у незмiненiй формi екскрементами, виведення сечею незначне.
Моксидектин, напiвсинтетичний дериват немадектину, належить до групи макроциклiчних лактонiв – мiлбемiцинiв, мае паразитицидну активнiсть проти ряду екто- i ендопаразитiв, а саме активний проти личинок стадi1 LЗ та L4 Dirofilaria immitis, проте неактивний щодо дорослих особин.
Механiзм дiї полягає у зв’язуваннi лiганд-залежних хлористих канальцiв (глутамат-R i ГАМК­R), що пiдвищуе проникнiсть клiтинних мембран нервових i/або м’язових клiтин нематод i членистоногих для iонiв хлору i призводить до їx гiперполяризацй, паралiчу i загибелi паразитiв. Основним механiзмом антигельмiнтної та iнсектицидної активностi вважається зв’язування хлотратних каналiв глутамату, специфiчних для безхребетних i не iснуючих у ссавцiв.

Застосування
Профiлактика та лiкування котiв при ураженнi змiшаними екто- i ендопаразитами – блохами, кліщами та нематодами:

  • блохи: Ctenocephalides felis (препарат забезпечує тривалий ектопаразитицидний захист до 12 тижнiв);
  • iксодовi клiщi: Ixodes ricinus, Ixodes scapularis, Rhipicephalus sanguineus, Haemaphysalis longicornis та клiщi-шкiроїди: Otodectes cynotis (препарат забезпечує тривалий ектопаразитицидний захист до 12 тижнiв);
  • нематоди: Toxocara cati, Ancylostoma tubaeforme, Dirofilaria immitis (личинками 4-ї стадiї, молодими та дорослими формами нематод);
  • личики мiкродирофiлярiї : Dirofilaria immitis (препарат забезпечує захист тривалiстю до 12 тижнiв).

Потрапляння дiючих речовин та послiдуюча дiя на органiзм паразитiв вiдбувається пiд час живлення клiщiв та блiх на обробленiй тваринi.
Препарат застосовують у комплекснiй терапiї блошиних алергічних дерматитiв.

Дозування
Препарат застосовують одноразово зовнiшньо крапельним нанесенням (“spot-on”) на суху неушкоджену шкіру тварин.
Препарат застосовують iз розрахунку 40-94 мг флураланера i 2-4,7 мг моксидектину/кг маси тiла тварини (див. табл.).

Маса кота, кгНеобхідний розмір і кількість піпеток*
112,5 мг + 5,6мг250 мг +12,5 мг 500мг + 25мг
1,2-2,81  
>2,8-6,25 1 
> 6,25-12,5  1
* Розмiр пiпетки вiдображено двома складовими: флураланер, мг + моксидектин, мг
Для котiв масою бiльше 12,5 кг, використовують необхiдну комбiнацiю пiпеток.

Крок 1. Безпосередньо перед використанням дiстаньте пiпетку з упакування. Вiдкриваючи, утримуйте пiпетку вертикально (ковпачком догори) за основу або за тверду частину нижче ковпачка. Пiпетку вiдкривають, обертаючи ковпачок на повний оберт за годинниковою або проти годинникової стрiлки. Не намагайтесь вiдламати чи вiдокремити ковпачок! Вiн повинен залишатися на пiпетцi. Пiпетка вiдкрита i готова до застосування пiсля злому фiксатора, що буде вiдчуватися при повному обертаннi ковпачка.

Крок 2. Тварина повинна знаходитися в стоячому або грудному лежачому положеннi, з рiвною спиною догори. Розгорнiть шерстний покрив поблизу основи черепа у котiв, щоб було видно шкiру. Пiднесiть кiнчик пiпет:ки до шкiри.
Крок 3. Обережно витиснiтъ увесь вмiст пiпетки на шкiру. У великих котiв (масою бiльше 6,25 кг) вмiст пiпетки слiд наносити у 2-х мiсцях, для того щоб запобiгти стіканню препарату.

Перед обробкою препаратом необхiдно встановити точну масу тiла тварини (зважування). З 6-мiсячного вiку, для оптимального контролю за ектопаразитами обробки проводять з iнтервалами 12 тижнiв.

Протипоказання
Не застосовувати Бравекто®Плюс вагiтним або лактуючим самкам.
Не застосовувати тваринам iз гiперчутливiстю до компонентiв препарату.
Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам !
Не застосовувати котенятам вiком до 9 тижнiв i котам вагою менше 1,2 кг. Не обробляти дорослих самцiв, яких застосовують для розведення. Не застосовувати з iнтервалами меншими 8 тижнів.

Застереження
Коти з ендемiчних щодо дiрофiлярiозу регiонiв (або тi, яких вивозили до таких регiонiв) можуть бути зараженi дорослими формами Dirofilaria immitis. Бравекто® Плюс не дiє на дорослi особини Dirofilaria immitis. Вiдповiдно, рекомендується обстежувати таких тварин вiком вiд 6 мiсяцiв на предмет виявлення можливої iнвазiї дорослими особинами нематоди перед профiлактичною обробкою.
Для забезпечення належного захисту проти дiрофiлярiозу, обробку тварин проводять регулярно з iнтервалами 12-тижнiв. Бравекто® Плюс ефективний проти личинок D. immitis (LЗ i L4), що розвивалися протягом 30 днiв до даної обробки та наступних поколiнь личинок D. immitis (LЗ i L4) протягом наступних 60 днiв.
Профiлактичнi обробки з метою профiлактики дiрофiлярiозу котiв, що тимчасово знаходилися у ендемiчних регiонах слiд розпочинати не пiзнiше 1 мiсяця пiсля можливого нападу москiтiв i продовжувати їx з 12-тижневими iнтервалами до моменту повернення у не-ендемiчнi регiони.
Для лiкування котiв за iнвазiї Т. cati i А. tubaeforme, потреба у лiкуваннi (моно- або комплексний препарат), а також його частота i перiодичнiсть визначається ветеринарним лiкарем.
Контроль паразитарних iнвазiй рекомендований протягом усього перiоду можливого ризику iнвазiї тварин.
Уникайте купания тварини або iнших водних процедур безпосередньо пiсля обробки.
Не допускати потрапляння препарату у очi тварини та йога контакту з ураженою шкiрою.
При споживаннi препарату per os у максимальнiй рекомендованiй дозi 93 мг флураланера +4,65 мг моксидектину/кг можлива короткочасна салiвацiя, блювота, диспное, рiдко – блювота з кров’ю, дiарея, пригнiчення, лихоманка, тахiпное, мiдрiаз (< 0,1 % оброблених тварин), що минають спотанно. Можливi помiрнi локальнi реакцiї (алопецiя, злущування епiдермiсу та свербiж) (вiдзначенi у експериментах у 2,9% дослiдних тварин). Дуже рiдко повiдомлялось про зниження апетиту, тремор та атаксiю (менше 1 тварини на 10 000 пролiкованих тварин).
Пiсля мiсцевого застосування препарату котенятам вiком 9-13 тижнiв i вагою 0,9-1,9 кг у дозах, що у 5 разiв перевищували максимальну рекомендовану (93 мг флураланера + 4,65 мг моксидектину; 279 мг флураланера + 13,95 мг моксидектину i 465 мг флураланера + 23,25 мг моксидектину/кг) iз iнтервалами 8 тижнiв, жодних побiчних проявiв не спостерiгалось
Макроциклiчнi лактони, у тому числi i моксидектин є субстратами для р-глiкопротеїну. Слiд з обережнiстю застосовувати препарати, що пригнiчують синтез р-глiкопротеїну (циклоспорин, кетоконазол, спiносад, верапамiл) одночасно iз Бравекто® Плюс.
Можливе одночасне застосування Бравекто® Плюс та празиквантелу.
Пiсля обробки тварин препаратом не допускати злизування препарату ( одягають захисний комiрець, намордник, фiксують щелепи допомiжними засобами) та утримувати їx подалi вiд вiдкритого вогню та нагрiвальних приладiв. Запобiгайте контактактам оброблених тварин з необробленими до повного висихання шерстi.
Для досягнення максимального захисту тварин вiд блiх, рекомендується перiодично чистити i обробляти дозволеними засобами предмети догляду та мiсня перебування тварин (пiдстилки, килими, м’якi меблi тощо).
При роботi з препаратом Бравекто ® Плюс необхiдно дотримуватися загальних правил особистої гiгiени i технiки безпеки, передбачених при роботі iз ветеринарними препаратами, одягати гумові рукавички перед застосуванням.
При обробцi тварин препаратом Бравекто® Плюс не можна курити, приймати їжу, пити. Пiсля використання препарату вимити руки водою з милом.
Пiсля обробки тварин не гладити їx та не допускати контакту маленьких дiтей з обробленими тваринами, не допускати спання тварин пiсля обробки у дитячому лiжку до повного висихання шерстi.
Особам iз пiдвищеною чутливiстю до флураланеру уникати контакту з препаратом.
При попаданнi препарату в очi ретельно промити їx проточною водою. При випадковому проковтуваннi препарату всередину необхiдно негайно звернутися до лiкаря та показати йому листiвку-вкладку на препарат або етикетку.
Препарат є легкозаймистим, тому тварин обробляють подалi вiд вiдкритого вогню та нагрiвальних приладiв !

Форма випуску
Пiпетки по 0,4; 0,89 та 1,79 мл, запакованi у картоннi коробки по 1 або 2 пiпетки (в коробцi можуть мiститися лише пiпетки однакової емностi). Пiпетки упакованi в саше з алюмiнkвої фольги.

Зберiгання
Сухе темпе, недоступне для дiтей, мiсце за температури вiд 2 до 25 °С. Не заморожувати.

Термiн придатностi
24 мiсяцiв. Пiсля вiдкриття пiпетки – використати увесь вмiст одразу!

Для застосування у ветеринарнiй медицинi!

Назва та мiсцезнаходження власника ресстрацiйного посвiдчення

Інтервет Інтернешнл Б.В.
Вім де Корверштраат, 35 5831 АН Боксмеер, Нiдерланди
Intervet International B.V.
Wim de Korveratraat, 35 5831 AN Boxmeer,The Netherlands

Назва та мiсцезнаходження виробникiв
Патеон Менюфекчурiнг Сервiсес ЛЛЦ 5900 Мартiн Лютер Кiнг Дж. Хайвей, Грiнвiлл, НЦ, НЦ 27834, США.

Iнтервет Продакшнс С.А.
Рю де Лiонс
27460 Iговiлль, Францi
Patheon Manufacturing Services LLC, 5900 Martin Luther Кing Jr. Highway Greenville, NC, NC 27834 USA

Intervet Productions SA
Rue De Lyons 27460,
lgoville, France

Bravecto Plus